Tagi

Praca z dzieckiem 6-letnim dotyczy nie tylko realizacji zadań wychowawczych, ale i dydaktycznych, związanych na przykład z przyswojeniem elementarnej nauki czytania, przygotowaniem do pisania, doskonaleniem umiejętności matematycznych określonych programem. Rodzice podejmują różnorodne działania w celu przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej. W wielu przypadkach odbywa się to przy ścisłej współpracy z przedszkolem.

Tabela nr 1. Współpraca rodziców z przedszkolem w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Zakres współdziałania rodziców z przedszkolem w pracy nad   przygotowaniem dziecka do podjęcia nauki szkolnej  

Liczba

 

%

nauka czytania i pisania 9 23,6
utrwalenie wiadomości zdobytych w przedszkolu 8 21,1
rozmowy z nauczycielką, stosowanie się do jej rad i wskazówek 13 34,3
brak współpracy 6 15,8
udział w zajęciu otwartym 1 2,6
udział w zebraniu grupowym 1 2,6
Razem 38 100

Analizując dane zawarte w tabeli nr 18 należy stwierdzić, że rodzice współdziałają z przedszkolem w pracy nad przygotowaniem dziecka do nauki szkolnej w różny sposób. Najwięcej osób rozmawia z nauczycielką, która tłumaczy, jakie działania należy wykonać, aby dziecku pomóc, a nie zaszkodzić. Dotyczy to w szczególności nauki czytania, zmuszania przez rodziców dzieci do pisania. Gdy rodzice stosują się do jej rad i wskazówek, wtedy można mówić o skuteczności takiej współpracy. Wśród nich 1/4 utrwala wiadomości zdobyte przez 6-latka w przedszkolu, prawie 1/5 uczy dziecko czytania i pisania. Tylko jedna osoba uważa udział w zajęciu otwartym za wystarczający do podjęcia pracy w domu nad przygotowaniem do szkoły. Również jednej wystarczyła obecność na zebraniu w grupie. Nieliczna grupa ankietowanych nie współpracuje z przedszkolem w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole. Część z nich ma dzieci zdolne, które nie potrzebują dodatkowych działań w domu, a część uważa, że praca nauczycielki jest wystarczająca i rodzice nie powinni ingerować w przygotowanie do nauki.

Tabela nr 2. Oczekiwania rodziców dotyczące pomocy ze strony nauczyciela w pracy nad rozwojem mowy dziecka.

Oczekiwane formy pracy Liczba %
dawanie wskazówek 6 15,7
poprawność wypowiedzi 4 10,5
ćwiczenia logopedyczne 2 5,2
bogacenie słownictwa 1 2,6
zwracanie uwagi na błędy językowe 1 2,6

(Procent nie sumuje się do stu, ponieważ rodzice mogli dokonywać wielokrotnego wyboru, bądź też mogli go nie dokonywać.)

Jak wynika z tabeli, aż połowa rodziców oczekuje pomocy ze strony nauczyciela w pracy nad rozwojem mowy dziecka, lecz tylko nieliczni rodzice określili jakiej formy.

Najbardziej oczekiwaną formą pomocy przez rodziców w blisko 16% jest dawanie wskazówek przez nauczyciela oraz w ponad 10% czuwanie nauczyciela nad poprawnością wypowiedzi dzieci.

Reklamy